Total Pageviews

Tuesday, April 29, 2014

Salamander flørt

Salamander
Man regner med omkring 566[2] nålevende arter fordelt på tre underordener og ti familier. Den største arten er kinesisk kjempesalamander (Andrias davidianus) som kan bli 1,5 m. I Norge fins det to arter, storsalamander og småsalamander. (Liten salamander)
Salamandere spiser insekter, sniler, små fisk, og eventuelt også litt større virveldyr, som til og med kan innbefatte andre salamandere.
Voksne salamandere er ofte nattaktive. De gjemmer seg om dagen og kommer frem om natten. Noen salamandere er nært knyttet til visse årstider, og kommer frem først i forplantningstiden. Salamandere fins i mange forskjellige habitater. Noen lever i ørkenen, noen lever på fjellet, og det fins til og med noen som klatrer opp i trær.


Stor salamander er en truet art, da dammer som den lever i, hvor den finner mat og hvor den legger sine egg, blir ferre og ferre. 
Salamanderens størrste fiende er oss mennesker, som bygger og drenerer dammer og myrdrag som er salamanderens leveområde.

I 1999 foretok jeg en kartlegging av salamanderbestanden i Haugesund på oppdrag for kommunen. Det ble etter dette satt inn noen tilltak i regi av Haugesund kommune, hvor det ble gravd opp noen nye alternative dammer, og renovert eksisterende dammer.

Nå i 2014, skal jeg igjen sjekke de gamle og nye dammene for salamander, for å se hvordan situasjonen til vår amfibe i vårt distrikt står til 15 år etter første registrering.
Allerede i slutten av april, var de første salamanderne ankommet i noen av dammene, og jeg var så heldig å se to hanner som flørtet litt med en hunn.
På filmen ser vi hvordan hannen stolt viser fram den taggete kammen på ryggen for å imponere hunnen.


Storsalamander eller stor vannsalamander (Triturus cristatus) er en svart eller mørk brun vannsalamander med enkelte svarte flekker. Buken er gul eller oransje og svartflekket. Huden er kornet og ru (småvortete).
Storsalamanderen har hovedutbredelsesområde rundt Oslofjorden, men finnes også separat på Vestlandet og i Trøndelag. Kroppsstørrelsen varierer fra 10-15 cm, minst mot nordgrensen. Paringen foregår som regel i mai, men under enkelte forhold fra april til juni. Hunnen legger 200-300 egg enkeltvis på gamle bladdeler eller vannplanter. Eggene klekkes etter to uker og metamorfoserer fra august til oktober. Storsalamander når kjønnsmoden alder etter 2-3 år, i nord etter 3-5 år. Overvintringen skjer frostfritt på land.
Vanlige habitater er dammer og våtmarker i kulturlandskapet, som gårdsdammer og vanningsdammer. Myrtjern over en viss pH er også et vanlig habitat. På grunn av salamanderens tynne hud, er den avhengig av fuktighet og beveger seg sjelden langt fra dammen.
Denne sårbare amfibiearten har har lidd under senere tids naturødeleggelse, og er av den grunn ansett som sårbar på Nasjonal rødliste. Det er i hovedsak moderniseringen av jordbruket, med drenering av våtmarker og dammer, som har hatt størst påvirkning på storsalamanderen. I tillegg er den svært sårbar for fiskeutsetting, da larvene lever pelagisk og svært iøynefallende for rovfisk.

No comments:

Post a Comment